Deklaracja dostępności

Muzeum Emigracji w Gdyni

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://archiwumemigranta.pl strony internetowej Muzeum Emigracji w Gdyni.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazów,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • brak zachowania kontrastu części elementów,
 • nie wszystkie treści są możliwe do prawidłowego odczytania przez czytniki ekranu,
 • nie wszystkie treści są możliwe do obsługi za pomocą klawiatury,
 • nie ma możliwości pominięcia bloków

WYŁĄCZENIA

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • mapy

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Data sporządzenia deklaracji: 2021-11-25
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Nazwa podmiotu zewnętrznego

Spółdzielnia Socjalna FADO

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Otrębska,m.otrebska@muzeumemigracji.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu586704156 lub wysyłając SMS na numer 539998937. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.