Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni (dalej „Muzeum”) z siedzibą w Gdyni (81-339) ul. Polska 1.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Muzeum. E-mail: iod@muzeumemigracji.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji działalności Muzeum określonej statutem oraz regulaminem organizacyjnym. Pozyskiwane od Państwa dane przetwarzane są w szczególności w celu:
  • zawarcia oraz realizacji umowy, której są Państwo stroną;
  • realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, dot. np. prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, archiwizowania dokumentacji;
  • przyjmowania od Państwa pamiątek oraz relacji do naszych zbiorów oraz archiwów historii mówionej (zasady określają odpowiednie regulaminy);
  • udostępniania naszych zasobów czy najmu powierzchni (zasady określają odpowiednie regulaminy);
  • rejestracji i obsługi zgłoszeń uczestnictwa (np. na zajęcia muzealne, warsztaty, grupowe zwiedzanie, atrakcje towarzyszące różnego rodzaju wydarzeniom kulturalnym, etc.) oraz innej korespondencji (np. wniosków, zapytań, skarg etc.) kierowanych do nas osobiście, w tym telefonicznie, pocztą czy drogą elektroniczną;
  • realizacja programu wolontariatu, szkoleń, konferencji;
  • obsługi newslettera;
  • przeprowadzania naszych działań promocyjnych typu konkursy, wysyłka nagród;
  • dochodzenia i obrony przed ew. roszczeniami;
  • dokumentowania i promocji organizowanych wydarzeń poprzez ich rejestrację (foto i audio/video; relacja online);
  • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia (monitoring wizyjny).

  Dokonywanie zgłoszenia uczestnictwa oparte jest na Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych ujętych w zgłoszeniu i równoznaczne jest z    wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych przez Muzeum.

  Przetwarzanie danych osobowych – wizerunku osób zarejestrowanych podczas wydarzeń jak i przez system monitoringu wizyjnego Muzeum odbywa się z poszanowaniem praw ochrony wizerunku tych osób.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzanie są na podstawie art. 6 ust. a) RODO, czyli Państwa zgody, art. 6 ust. b) RODO wykonywania umów, art. 6 ust. c) RODO wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6. ust. f) RODO realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych w zależności od celu przetwarzania mogą być podmioty przetwarzające realizujące dla Muzeum usługi i dostawy związane z jego działalnością statutową (typu: usługi IT, usługi edukacyjne, kulturalne, ochrony, finansowo-księgowe, prawne, archiwizacyjne, pocztowe i kurierskie; turystyczne, transportowe; bankowe oraz płatności elektronicznych, fotograficy wydarzeń, projektanci, realizatorzy materiałów promocyjnych, tłumaczeń, serwisy internetowe, profile i media społecznościowe Muzeum) oraz podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych zamieszczanych na serwisach typu Facebook Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres konieczny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania określają również przepisy kancelaryjno-archiwalne Muzeum.
  • dane pozyskiwane od Państwa w celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z tej umowy, w tym zabezpieczenia lub dochodzenia ew. roszczeń;
  • dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Muzeum (np. marketing produktów i usług) – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu;
  • dane przetwarzane na podstawie odrębnej zgody – do momentu jej odwołania.

  Okres przechowywania danych może być również definiowany w poszczególnych regulaminach.

 1. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dla celów dowodowych zaleca się formę pisemną oświadczenia na adres siedziby Muzeum lub elektronicznej na adres e-mail: iod@muzeumemigracji.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 4. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.
 5. W większości przypadków podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, oparte na Państwa dobrowolnej zgodzie oraz jest warunkiem koniecznym zawierania z Muzeum umów, a niepodanie przez Państwa danych w zakresie wymaganym przez Muzeum może skutkować niemożliwością świadczenia usługi oferowanej przez Muzeum oraz brakiem realizacji umowy.